KRASNODAR-Y

Staff

normalnyj1.jpg

Alexandr Ganichenko

Chief
7974773801.jpg

Yakov Kuznetsov

Doctor
vetrov1.jpg

Denis Vetrov

Masseur
27644749.jpg

Dmitry Pronoza

Cameraman