Team

Press department

tikhiy_500x5001.jpg

Anton Tikhy

Press-officer
chramko_500x5001.jpg

Andrey Shramko

Photographer
chapovalyuk_500x5001.jpg

Maxim Shapovalyuk

Cameraman
shevtsov_500x500.jpg

Alexandr Shevtsov

Cameraman
pronoza_500x5001.jpg

Denis Pronoza

Cameraman

Генеральный партнёр

2-22.png