Coaches

1086121208.jpg

Tatyana Zaytseva

Head coach
1349018758.jpg

Yelena Porozhnyuk

Senior coach
shamrin2.jpg

Evgeny Shamrin

Goalkeeper coach
1298048179.jpg

Natalya Dygay

Youth team coach
na_sajt4.jpg

Dzhamilya Babayeva

Fitness coach