Coaches

1040352704.jpg

Gamal' Babaev

Senior coach
1637189863.jpg

Yevgeny Ptashnikov

Coach
nikitenko.jpg

Sergey Nikitenko

Coach
shamrin2.jpg

Yevgeny Shamrin

Goalkeeper coach
na_sajt4.jpg

Dzhamilya Babaeva

Fitness coach