defender

Anastasiya
Vishnevetskaya

53
vishnya2.png
Age (years)
23
Birthday
21.11.2000
Height (cm)
170
Weight (kg)
59
Country

Achievements

Stats

News

Photos

Videos